Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Sweet Spot

Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderliggende algemene voorwaarden van Sweet Spot.
 • Einddatum: de dag waarop de Remote Development Experience eindigt.
 • Development Track(s): coaching en/of trainingsdiensten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of Raamovereenkomst geleverd door of namens Sweet Spot aan Wederpartij.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sweet Spot en Wederpartij, waarvan de Remote Development Experience onderdeel uitmaakt.
 • Partij(en): Sweet Spot, Wederpartij en andere partijen bij de te sluiten Overeenkomst.
 • Raamovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen Sweet Spot en Wederpartij met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten.
 • Remote Development Experience: de full service remote experience dienst(en) bestaande uit onder andere een 2-daagse kick-off, professionele coworking space, netwerkactiviteiten, customer care service en verschillende Development Tracks zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of Raamovereenkomst geleverd door of namens Sweet Spot aan Wederpartij.
 • Schriftelijk(e): beschreven of gedrukt, alsmede op digitale wijze mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 • Startdatum: de dag waarop de Remote Development Experience aanvangt.
 • Sweet Spot: Sweet Spot B.V., gevestigd op de A.W. van Voordenlaan 20, 1241 AN, te Kortenhoef, ingeschreven onder KvK nr. 81023030.
 • Wederpartij: de rechtspersoon waarmee Sweet Spot een Overeenkomst sluit.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Wederpartij die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, zijn voor Sweet Spot alleen bindend indien en voor zover deze door Sweet Spot Schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen uit de Overeenkomst of Schriftelijke afspraken tussen Partijen, geldt de volgende rangorde (van hoog naar laag):
  Schriftelijke afspraken die na het sluiten van de Overeenkomst zijn gemaakt;
  de Overeenkomst;
  de Algemene Voorwaarden.

Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand doordat Wederpartij een offerte van Sweet Spot aanvaardt. De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat de Wederpartij de Overeenkomst Schriftelijk ondertekent.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte, is Sweet Spot daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sweet Spot anders aangeeft.
 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft de Wederpartij geen herroepingsrecht.

Wijziging van de Overeenkomst

 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst kan Wederpartij Sweet Spot verzoeken de Overeenkomst te wijzigen door middel van Schriftelijke kennisgeving van de Wederpartij aan Sweet Spot.
 • Sweet Spot behoudt zich het recht voor om verzoeken tot het wijzigen van de Overeenkomst te allen tijde af te wijzen.

Uitvoering van de Overeenkomst

 • Sweet Spot spant zich in om de Overeenkomst als een goed opdrachtnemer uit te voeren.
 • Wederpartij zal Sweet Spot alle informatie verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Sweet Spot stuurt Wederpartij een websitelink naar het online aanmeldformulier voor het overleggen van deze informatie.
 • Sweet Spot heeft het recht om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

Te leveren diensten

 • Sweet Spot zal de Remote Development Experience leveren aan Wederpartij in de periode tussen de Startdatum tot en met de Einddatum.
 • De diensten die de Remote Development Experience omvatten zijn nader in de Overeenkomst gespecificeerd.
 • Naargelang de Overeenkomst, zal niet inbegrepen in de Remote Development Experience zijn:

  De kosten voor visum, inentingen en andere formaliteiten met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een ander land;
  Persoonlijke uitgaven, bijvoorbeeld eigen uitgaven voor maaltijden en dranken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld als inbegrepen in de Overeenkomst;
  Vervoer van en naar de bestemming van de Remote Development Experience
  Uitstappen of excursies, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld als inbegrepen in de Overeenkomst;
  Verzekeringen;
  Accommodatie.

Prijzen

 • Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Sweet Spot genoemde prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien een prijs is gebaseerd op door Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Sweet Spot het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • Indien er sprake is van een Raamovereenkomst is Sweet Spot gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en de Wederpartij aanvullend te factureren indien blijkt dat de Overeenkomst niet meer voldoet aan de prijscondities waarvan Sweet Spot bij het aangaan van deze Raamovereenkomst is uitgegaan. Sweet Spot zal Wederpartij tijdig Schriftelijk informeren over de gewijzigde prijscondities.

Betalingsvoorwaarden

 • Bij de totstandkoming van de Overeenkomst is Wederpartij, in ieder geval, een aanbetaling van dertig procent van het totale bedrag van de Overeenkomst verschuldigd. In de Overeenkomst kan nader worden afgeweken van voornoemd percentage.
 • Uiterlijk zes weken voor de Startdatum dient het volledige bedrag van de Overeenkomst te worden voldaan.
 • Sweet Spot zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Wederpartij dient de factuur via overboeking te voldoen. Het rekeningnummer voor de overboeking staat vermeld op de factuur.
 • De betalingstermijn van facturen is veertien kalenderdagen, tenzij Schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Wederpartij direct in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 • Indien de Overeenkomst binnen zes weken voor de Startdatum van de Remote Development Experience tot stand komt, dient het volledige bedrag terstond te worden voldaan.
 • Indien Opdrachtgever een factuur betwist, dient hij binnen veertien kalenderdagen na dagtekening Schriftelijk en gemotiveerd melding te maken bij de financiële administratie van Sweet Spot. Een en ander ontslaat Wederpartij niet van zijn verplichting om de factuur binnen de betalingstermijn te betalen.
 • Bij een niet tijdige betaling is Wederpartij, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien:
  Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
  Wederpartij surséance van betaling aanvraagt,
  Wederpartij in liquidatie treedt of wordt ontbonden, of
  Algeheel of gedeeltelijk beslag op vermogensbestanddelen van Wederpartij wordt gelegd.Opzegging van de Overeenkomst

 • Wederpartij heeft het recht om de Overeenkomst voor de Startdatum op te zeggen, op voorwaarde dat dit Schriftelijk wordt medegedeeld aan Sweet Spot.
 • Indien de Overeenkomst door de Wederpartij voor de Startdatum wordt opgezegd zal Sweet Spot de volgende kosten in rekening brengen:
  bij opzegging tot zes maanden voor de Startdatum: kosteloos;
  bij opzegging vanaf zes maanden tot twee maanden voor de Startdatum: de aanbetaling van de Overeenkomst;
  bij opzegging vanaf twee maanden tot zes weken voor de Startdatum: vijftig procent van het totale bedrag van de Overeenkomst;
  bij opzegging vanaf zes weken tot en met de Startdatum: de volledige prijs van de Overeenkomst.
 • Indien Wederpartij de Overeenkomst na de Startdatum wenst op te zeggen, bestaat er geen recht tot terugbetaling van het door de Wederpartij aan Sweet Spot betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 • Indien Wederpartij na de Startdatum de Overeenkomst opzegt, worden eventuele vorderingen van Sweet Spot op Wederpartij per direct opeisbaar.
 • Sweet Spot behoudt te allen tijde het recht om de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien het minimumaantal van vijf deelnemers aan één enkele Remote Development Experience voor de Startdatum niet wordt bereikt. Sweet Spot zal Wederpartij hierover uiterlijk dertig dagen voor de Startdatum informeren.
 • Indien Sweet Spot de Overeenkomst opzegt op grond van lid 5 zal Sweet Spot het door Wederpartij betaalde bedrag restitueren.
 • Sweet Spot behoudt te allen tijde het recht om de Development Track te annuleren indien het minimumaantal van vijf deelnemers aan één enkele Development Track voor de Startdatum niet wordt bereikt. Sweet Spot zal Wederpartij hierover uiterlijk dertig dagen voor de Startdatum informeren.
 • Indien Sweet Spot de Overeenkomst wijzigt op grond van lid 7 van dit artikel zal Sweet Spot de Wederpartij de mogelijkheid bieden om een andere Development Track te volgen of de Development Track, in overleg met Sweet Spot, op een ander moment aan te vangen.

Overmacht

 • Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 • Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: extreme weersomstandigheden, (dreigende) oorlog, stakingen, terrorisme, natuurrampen, epidemie, pandemie.
 • Indien Sweet Spot vanwege overmacht niet aan zijn verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen zal Sweet Spot de Development Track of Remote Development Experience annuleren en de Wederpartij voor de Startdatum hiervan op de hoogte brengen.
 • Wederpartij heeft krachtens lid 1 en 3 van deze bepaling de mogelijkheid de Development Track of Remote Development Experience op een latere datum te laten aanvangen of haar boeking om te zetten in een voucher.
 • Krachtens lid 4 heeft de voucher een geldigheidsduur van achttien maanden vanaf het moment dat de overmachtssituatie is beëindigd. Hierover zal Sweet Spot Wederpartij nader informeren.

Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op hetgeen dat voortvloeit uit de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Sweet Spot.
 • Sweet Spot is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de naam en het logo (indien van toepassing) van Wederpartij te vermelden op de website, sociale kanalen, promotiematerialen en in uitingen met pers.

Klachten

 • Tenzij anders is voorzien in de Overeenkomst, dienen alle vragen, meldingen en klachten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, gericht te worden tot Sweet Spot via het volgende e-mailadres: hello@sweetspotabroad.com.
 • Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, dienen zo snel mogelijk en in elk geval binnen een redelijke termijn ter kennis worden gebracht van Sweet Spot of diens vertegenwoordiger ter plaatse.
 • Sweet Spot behoudt zich het recht voor om eventuele klachten ter plaatse op te lossen, hetgeen voorrang heeft op een terugbetaling of compensatie. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving van een klacht, kunnen de feiten niet steeds worden achterhaald, en kan het recht op schadevergoeding komen te vervallen.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Sweet Spot voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
 • Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Sweet Spot jegens Wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  redelijke en aantoonbare kosten die Wederpartij heeft moeten maken om Sweet Spot er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  redelijke en aantoonbare kosten die Wederpartij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 • Sweet Spot is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Wederpartij en schade wegens door Sweet Spot gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 • Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de som van de Overeenkomst.
 • De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Sweet Spot.
 • De aansprakelijkheid van Sweet Spot wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Sweet Spot onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sweet Spot ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sweet Spot in staat is adequaat te reageren.
 • De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 • Wederpartij vrijwaart Sweet Spot voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Wederpartij), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst.
 • Sweet Spot is tevens niet aansprakelijk voor enige onvolkomenheden in de persoonlijke omgeving van www.sweetspotabroad.com.

Rechtskeuze en geschillen

 • Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter te Amsterdam.

Overige bepalingen

 • Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 • Sweet Spot is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sweet Spot zoveel mogelijk vooraf met de Wederpartij bespreken.
 • Sweet Spot verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Sweet Spot. Deze privacyverklaring is beschikbaar op de website van Sweet Spot.